Phái Đoàn Đi Dự Đại Hội PTG-Cấn Thơ

Phoeniz, Arizona
Ngày 4 tháng 9, Năm 2004

Click Here to see the slideshow of the party