Giáo Sư Trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng

Click on image to enlarge

Cám Ơn Chị Thu Sương (Sàigòn) Đã Đóng Góp Những Hình Sau Đây
thầy Võ anh Dũng và thầy Đoàn Thế Đức trong sân trường Thọ Nhơn năm 1973