Lớp Đệ Ngũ Niên Khóa 61-62

Trong hình gồm các CHS Nguyễn Hữu Mai, Hoàng Tư Thiện, Nguyễn Quyết Thắng, Hãi Đường ....
(information provided by anh Phạm Đỉnh - January 2005)