Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 7 - Picnic - Little Saigon - 2012
Đóng Góp: (Chị Hoàng Vân)