Video Đại Hội Kỳ 7 - Dạ Tiệc - Little Saigon - 2012
Lễ Khai Mạc
Thực Hiện: (Anh Phan Tấn Hiệp)