Video Đại Hội Kỳ 7 - Dạ Tiệc - Little Saigon - 2012
Văn Nghệ Phần 2
Thực Hiện: (Anh Phan Tấn Hiệp)