Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 7 - Dạ Tiệc - Little Saigon - 2012
Đóng Góp: (Anh Phan Tấn Hiệp)