Video Đại Hội Kỳ 7 - Little Saigon - 2012
"Trở Lại Cali"
Thực Hiện: (Thầy Nguyễn Ngọc Thông/Anh Trần Công Chung)