Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 8 - Little Saigon - 14/15 Tháng 6, 2014
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)

Đóng Góp: (Anh Thái Tú Hạp)