Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 8 - Dạ Tiệc (Phần 2)- 15 Tháng 6, 2014
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)

Thực Hiện: (Anh Phan Tấn Hiệp)