Video Đại Hội Kỳ 8 - Dạ Tiệc - Văn Nghệ Phần 3
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)

Thực Hiện: (Anh Phan Tấn Hiệp)