Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 8 - Dạ Tiệc - 15 Tháng 6, 2014
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)


Đóng Góp: (Minh Trí)