Video Đại Hội Kỳ 8 - Dạ Tiệc - 15 Tháng 6, 2014
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)


Đây Chỉ Là Một Số Tiết Mục Trong Chương Trình...Sẽ Đưa Lên Đầy Đủ Trong Một Ngày Gần Đây