Họp Mặt 60 Năm Thành Lập Trường - Đà Nẵng Ngày 25 Tháng 7, 2015
(Anh Võ Đình Diệu Đóng Góp)