Ngày Hội Truyền Thống Cựu GS và HS Phan Thanh Giản Lần Thứ I