CHS Lớp 11B4 - Liên Lớp 12 Niên Khóa 69-75 Sinh Hoạt Ngày 30 Tháng 4, 2013


Thực Hiện: Ngô Xuân Tự