Businessman of the Year 2004

(Anh Nguyễn Đức Chương - ngày 14 Tháng 3, 2005 Tại Washington DC)

Click Here to see the slideshow


Thư chúc mừng của Hội Ái Hữu CGS & HS Phan Thanh Gian ĐN