Seattle 7/2003

Một số Cựu HS Phan Thanh Giản trong cuộc họp mặt ở Seattle…Quý vị có nhận ra ai không???

Click on image below for details

Gia Dinh Huy-Ngoc (247,960 bytes) Gia Dinh Huy va anh Nguyen Gia Viet Hung (190,231 bytes) Gia Dinh Anh Bui Thong Hien (201,430 bytes) Anh Chi Dung-Hanh, Gia Dinh anh Hoang Trong Long, Bui Thong Hien (206,224 bytes) Long, Thuy, Cuong, etc.... (189,027 bytes)