Các bạn lớp 12A2 niên khoá 1974-1975 nhận diện
Cập nhật ngày 30-8-2005

 

 

Xin mời các bạn nhận diện và email cho Tống Văn Tùng (số 46) để ghi tên với số thứ tự, quốc gia và email (nếu có)  vào danh sách. Cảm ơn các bạn!

Số
Tên
Quốc Gia
Email
 
Số
Tên
Quốc Gia
Email
1
Thầy Trương Hồng Minh      
49
     
2
       
50
     
3
       
51
     
4
       
52
     
5
       
53
Nguyễn Quang Dũng
Việt Nam
 
6
       
54
     
7
       
55
     
8
       
56
     
9
       
57
     
10
       
58
     
11
       
59
     
12
       
60
     
13
       
61
     
14
       
62
     
15
       
63
     
16
       
64
     
17
       
65
     
18
       
66
     
19
       
67
     
20
       
68
     
21
       
69
     
22
       
70
     
23
       
71
     
24
       
72
     
25
       
73
     
26
       
74
     
27
       
75
     
28
       
76
     
29
       
77
     
30
       
78
     
31
       
79
     
32
       
80
     
33
       
81
     
34
       
82
     
35
Hồ T Xuân Diễm
TX, USA
hurns-ac@comcast.net  
83
     
36
       
84
     
37
       
85
Phạm Văn Lâm
Việt Nam
 
38
       
86
     
39
       
87
     
40
       
88
     
41
       
89
     
42
       
90
     
43
       
91
     
44
       
92
     
45
       
93
     
46
Tống Văn Tùng
CA, USA
tung_tong@hotmail.com  
94
Nguyễn Ngọc Hùng
Germany
bienho1977@yahoo.com
47
       
95
     
48
       
96