THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

Ngày Họp Mặt Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Seattle, Washington Ngày 04 Và 05 Tháng 8, 2007


I. BAN ĐIỀU HÀNH TỖNG QUÁT

• Anh Nguyễn Gia Ái    (425-268-9945)
• Anh Võ Anh Dũng      (360-423-3417)
• Anh Nguyễn Hữu Ký (206-760-0962)

 II. Các Trưởng Tiểu Ban:

     1. Phụ Trách Đặc San Kỷ Niệm: Chị Trần Ái Cầm (626-589-9242)

     2. Thủ Quỷ: Chị Nguyễn Thanh Nhạn (714-847-4223)

     3. Ban Tiếp Tân: Anh Nguyễn Gia Ái

     4. Ban Khánh Tiết: Anh Nguyễn hữu Ký

     5. Ban Khách Trú: Anh Hoàng Trọng Long (360-577-5861)
                                         
Anh Trịnh A (206-244-5527)

     6. Ban Thông Tin Liên Lạc: Chị Trần Thiếu Lan (204-956-9739) (Canada)

     7. Ban Du Ngoạn: Chị Lưu Bích Ngọc, Anh Võ Đình Huy (425-653-9792)

     8. Ban Picnic: Chị Lưu Bích Hồng, Anh Võ Biên Cương (425-653-1660)

     9. Ban Xổ Số: Chị Phạm Thanh Hương (206-386-4400)
                                 
Chị Nguyễn Kim Hạnh (360-423-3417)

    10. Ban Ẫm Thực - Dạ Tiệc: Chị Nguyễn Hoàng Kim (206-760-0962)
                                       
                Chị Võ Thị Thúy (206-244-5527)

    11. Ban Văn Nghệ: Anh Võ Anh Dũng (360-423-3417)

III. Đại Diện Ban Tổ Chức Tại Các Quốc Gia:

IV. Đại Diện Ban Tổ Chức Tại Các Tiểu Bang:

• Bắc California Chị Nguyễn Bích Liên
Chị Đòan Bích Thủy
Chị Hồ Thu Thủy
408-532-1483
209-948-8111
thuthuyho@sbcglobal.net
   
• Nam California Chị Trần Ái Cầm
Anh Bảo Gia
Chị Diệu Chi
Chị Trương Hoàng Vân
Anh Nguyễn Gia Việt Hùng
Chị Nguyễn Thanh Nhạn
Anh Trần Chánh
Chị Phạm Đỗ Oanh
Chị Phạm Nguyên
Chị Hồ Thanh Nhàn
626-589-9242
714-251-3453
818-435-2323
714-855-9764
714-423-8512
714-847-4223
858-496-0191
310-404-4290
310-534-8699
626-286-7484

 • Arizona Chị Đinh Thị Như Mai 480-330-8466
• Florida Chị Đổ Thiệu Liên 407-905-0475
• Kansas Chị Lê Thị Thơi 316-744-9085
• Michigan Chị Nguyễn Châu 248-341-3735
• Nebraska Anh Trần Thanh Long 402-305-6457
• Nevada Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 775-882-8395
• Oklahoma Chị Quách Y Lành 405-692-0515
• New Jersey Chị Nguyễn Thị Thạnh 908-429-1510
• Texas Anh Nguyễn Gia Quyết
Chị Nguyễn Đổ Thanh Mỹ
Chị Trần Huyền Linh
281-530-2548
713-983-0979
281-304-7151


Các Cơ Quan Báo Chí Do Cựu HS Phan Thanh Giản Điều Hành Sẽ Quảng Bá Tin Tức Đại Hội

Saigon Times - California: Chị Trần Ái Cầm (626-589-9242)
Dân Quyền News - Oklahoma City: Chị Quách Y Lành (405-692-0515)
Việt Houston - Texas: Anh Nguyễn Gia Quyết (281-530-2548)