Tâm Tình Của CGS/CHS Tại VN Trước ĐH Kỳ 7
Thực Hiên: Thầy Nguyễn Ngọc Thông/Anh Trần Công Chung