Thông Báo về Điện Thoại Liên Lạc
"Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm - Ngày Thành Lập Trường"

Kính chuyển Phan Thanh Gian Da-Nang

Để tiện cho công việc đón tiếp Quý Thầy Cô và Bạn bè ở xa- Ban tổ chức kính đề nghị Quý Thầy Cô , ban đại diện các khóa , bạn bè chúng ta liên lạc qua các số điện thoại sau -


TM. Ban Liên lạc Cựu Học sinh
Phan Thanh Giản Đà Nẵng


Đào Ngọc Lý