Trường Ngày Nay

Đây là 2 tấm hình vừa được anh Võ Quang Mai chụp hồi tháng 4 năm 2004 về ngôi trường Phan Thanh Giản của chúng ta ngày xưa, nay đã trỡ thành một phần của trường Phan Chu Trinh. Như quý vị thấy, mái trường xưa của chúng ta không còn nữa!!!

If anyone out there that have any pictures of our old school PLEASE CONTRIBUTE to our web site so we can keep its memory alive. Thank You!!!!