Nguyễn Ngọc Điệp
CHS PTGĐN niên khóa 60 - 65
hiện sinh sống tại TP Omaha, tiểu bang Nebraska, U
.S.A.


Note: Adobe Flash Player is required to hear this song

Ca Sĩ: Thụy Long

This DIV content will be replaced by Wimpy.