Thầy Trương Hồng Minh và Học Trò


(Thực hiện: Phan Lưu An _ 12B NK 74-75))