Antonius Phạm Tất Hanh
CHS PTGĐN lớp Đệ Tứ (lớp 9) niên khóa
59-60