Họp mặt cựu học sinh PTGĐN liên lớp tú tài 1970 tại Đà Nẵng

(Thực hiện: Võ Thị An )