Note: Windows Media Player is required to view this slideshow

Trường Cũ Bạn Xưa

(Đây là slideshow do anh Lê Thành Kiệt thực hiện, nhưng vì lý do kỹ thuật cho nên không chiếu được tại đại hội)

 (Please be patient while it's loading...)