Thầy Nguyễn Ngọc Thông Thăm Viếng Tiểu Bang Washington/Oregon

(June 22 - June 26, 2012)