Video Đại Hội Kỳ 9 - Dạ Tiệc Phần 1 - 26 Tháng 6, 2016
(San Jose, California)

Đóng Góp & Thực Hiện: Anh Bùi Ngọc Quang