Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 9 - Picnic - 25 Tháng 6, 2016
(San Jose, California)

Đóng Góp & Thực Hiện: Anh Bùi Ngọc Quang