Video Đại Hội Kỳ 9 - Dạ Tiệc - Hài Kịch/Hợp Ca Sài Gòn, Sài Gòn
26 Tháng 6, 2016

(San Jose, California)

Trình Bày: Phạm Nguyên/Thanh Nhạn - Lớp 11 Niên Khóa 74-75