Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 9 - Dạ Tiệc- 26 Tháng 6, 2016
(San Jose, California)

Đóng Góp: Anh Lê Hân và Võ Đình Huy