Họp mặt Hè 2006 liên lớp Tú Tài IBM niên khóa 73-74 tại Đà Nẵng
(hình ảnh do bạn Kim Cúc và Thu Thủy cung cấp)

Click on an image below to view

     

Trở về Bài "Đà Nẵng Ngày Gặp Lại - Hè 2006"

Các hình ảnh khác của Liên Lớp