Họp Mặt tại Seattle - (12 Tháng 4, 2008)

Đây Là Những Cựu Học Sinh PTG Đầu Tiên Của Trường

Click Here to see the slideshow