Họp mặt Xuân Bính Tuât (2006) liên lớp Tú Tài IBM niên khóa 73-74 tại Việt Nam
(hình ảnh do bạn Trần Huyền Linh cung cấp)

Click on an image below to view