Họp mặt Xuân Kỷ Sửu (2009) liên lớp Tú Tài IBM niên khóa 73-74 tại Đà Nẵng
(hình ảnh do bạn Đào Ngọc Xuân cung cấp)

Các hình ảnh khác của Liên Lớp