Sinh Hoạt Của Lớp 12A3 niên khóa 74-75 - Tháng 5, 2011
(hình ảnh do anh Nguyễn Khắc Đại cung cấp)