Cựu Học Sinh PTGĐN
Tham Dự Đại Hội Liên Trường Quảng Đà 2006

(Ngày 27-28 Tháng 5, 2006 Tại Houston, Texas)

Click Here to see the slideshow

Hình Ảnh