Chứng Chỉ Học Trình Qua Các Thời Kỳ Thầy, Cô Làm Hiệu trưởng

(Tư liệu riêng do anh Ngô Xuân Tự cung cấp đóng góp)
(Niên Khóa 1969-1970)


(Niên Khóa 1970-1971)


(Niên Khóa 1973-1974)


(Niên Khóa 1974-1975)