Đêm Ra Mặt Thi Tập "Như Sợi Tơ Trời Bay"

(Ngày 3 Tháng 9, 2005 Tại Seattle, Washington)

Videos

Click Here to see the slideshow

Hình Ảnh