Thăm Thầy Quế
(Cựu giáo sư hiệu trưởng, cựu giáo sư Trần Thành, ban liên lạc cựu học sinh PTGĐN tại Sài Gòn và Đà Nẵng
cùng một số cựu học sinh liên tú tài niên khoá 1971 thăm và chúc Tết thầy Lương quế)