BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI PTGĐN kỳ 2 tại Nam California
(ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2006)

Cố Vấn:

GS. Võ Anh Dũng

Trưởng Ban:

Trần ái Cầm
phụ trách ngoại giao, quảng cáo
Phó Ban: Trương Hoàng Vân Kiêm phụ trách tổ chức văn nghệ.
Thủ Quỹ:

Nguyễn Thanh Nhạn phụ trách tài chánh
Kiêm bán vé gồm các uỷ viên: Nguyễn Gia Hùng, Nguyễn Thanh Tiến, Mai Thu Hà, Diệu Lan, Đổ Oanh, Thương Nguyên, Phạm Thu Hoài.

Ban Picnic:

Nguyễn Thanh Nhạn, Trần Văn Chánh và Nguyễn Châu

Ban Văn Nghệ: Trương Hoàng Vân, Lê Khánh Tho, Trần Văn Chánh, Nguyễn Gia Hùng, Lê Dung, Hồ Đằng Lộc, Đỗ Thiệu Liên, Lê Khắc Lân, Lê Khắc Thanh Tâm, Võ Đình Huy và Bích Ngọc.