Kết Qủa

       v/v  Chọn ngày tổ chức Đại Hội Kỳ V 2009

  Ngày 15-01-2009

 

Theo Thông Báo về bầu chọn ngày tổ chức Đại Hội PTG 2009 tại San Jose, kết quả được liệt kê như sau:

 

ng
2, 3 & 4/7
18 & 19/7
25 & 26 /7
1 & 2 /8
phong.t.huynh@intel.com
0
0
0
1

thuyvot@hotmail.com

0
0
1
0
helenhoale@yahoo.com
0
0
1
0
Diêu Xương Quí, liên lớp 72
0
0
1
0
Chu.Le@netapp.com
1
0
0
0
mrmom1387@hotmail.com
0
0
0
1
chungph@comcast.net
1
0
0
0
phan.h@sbcglobal.net
1
0
0
0
vocool@yahoo.com
0
0
1
0
hoangtlong@gmail.com
0
1
0
0
Nguyễn Kim Hạnh liên lớp tú tài IBM
0
0
1
0
brianvo@comcast.net  
0
1
0
Lê Thi Châu
0
0
1
0
nguyenjoe9@yahoo.com
0
0
0
1
Total 
3
1
7
3
 

 

Chân thành cảm ơn sự tham gia của quý vị trên đây và xin chuyển đến Ban Tổ Chức Đại Hội để tiến hành các công việc chuần bị cho ngày họp mặt.

 

Thân mến,

TM. www. ptgdn.com

 Trần Thiếu Lan

Trở về trang "Đại Hội PTG 2009"