Tổng Kết Tài Chánh
Đại Hội Kỳ 5 - San Jose, California - 2009

Tiền Lời Từ Đặc San $1,142.00
Tiền Lời Từ Picnic & Dạ Tiệc $ 841.00
Tiền Thâu Được Từ Xổ Số $ 656.00

Tổng Cộng

$  2,639.00

Xin Bấm Vào Đây Để Xem Chi Tiết - (PDF format)

Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về địa chỉ:

Nguyễn Thanh Nhạn
Thủ Quỷ

7661 Anita Ln
Huntington Beach, CA 92647

714-717-7285 (cell)
Email: nthn06@yahoo.com

Trang Đại Hội 2009

Trang Tổng Hợp về Tài Chánh