Bài này sẽ được hợp ca vào ngày Đại Hội Kỳ 5 tại San josé. Quý vị và các anh chị nào muốn hát, xin tập duợc và e-mail đến chị Trần Ái Cầm (aicam1949@yahoo.com) hoặc điện thoại (626.589.9242)

Note: Windows Media Player is required to hear this song