Note: Windows Media Player is required to hear this song

Sáng Tác Đặc Biệt Cho Đại Hội Kỳ 2
(Lê Khắc Lân - Orange County, July 2006)