Note: Windows Media Player is required to hear this song

Sáng Tác Đặc Biệt Cho Đại Hội Phan Thanh Giản - Đà Nẵng
(Lê Khắc Lân - Orange County, August 2006)


Lan Phương Trình Bày