Hình Ảnh Họp Trại Trường Phan Thanh Giản ĐN 2010 tại Đà Nẵng

chị Lê Thị Thu Nguyệt đóng góp

 

Trở về Trang Hình Ảnh "Hội Trại Nghĩa Tình Thầy Trò 55 Năm PTGĐN"