Họp Trại Trường Tại Đà Nẵng- (Hè 2010)
(Đóng Góp: Anh Ngô Xuân Tự)